Hoe werkt mentorschap?

Kennismaking

U komt bij ons op kantoor voor een kennismakingsgesprek. Aan het eind van het gesprek besluiten we samen of we mentorschap aanvragen bij de kantonrechter.

Voor de aanvraag heeft de kantonrechter verschillende documenten nodig:

We helpen u met het invullen en indienen van de aanvraag voor mentorschap.

Uitspraak van de rechter

Als alle documenten bij de rechter zijn ingediend, doet de rechter uitspraak over de aanvraag voor mentorschap.

Hoe wij als mentor met en voor u werken

We leren u en uw situatie kennen, maar blijven onpartijdig.

We hebben het beste met u voor, daarom leren we u en uw situatie kennen.

We werken samen aan een vertrouwensrelatie. Dat betekent dat we erop kunnen rekenen dat we eerlijk zijn naar elkaar. Dat is belangrijk voor ons, omdat we goed met u mee willen kunnen denken. Het is ook belangrijk voor u, omdat we dan samen beslissingen kunnen nemen die goed bij u passen.

Beslissingen nemen we zoveel mogelijk samen met u. We spreken van te voren af hoe we dat willen doen.

Wij leren u kennen, maar worden geen vrienden. Zo zorgen wij ervoor dat we onpartijdig blijven en uw belang voorop zetten. Hierdoor blijft er een zekere afstand. Dit past bij wat er in de wet staat over hoe het mentorschap hoort te zijn.

We werken zorgvuldig.

Dat betekent dat we alles wat we met en voor u doen, zo goed mogelijk doen. We zorgen dat we alle informatie hebben die nodig is. We kijken goed naar alle redenen om ergens voor of tegen te kiezen. Daarbij kijken we ook naar wetten en regels die voor ons werk gelden, zoals de kwaliteitseisen van de beroepsgroep, en zorgen we dat ons werk gecontroleerd kan worden.

Als het nodig is, werken wij samen met anderen. In sommige situaties maken we gebruik van kennis en expertise van andere mentoren. Als het nodig is om uw situatie te bespreken, dan noemen we uw naam niet.

We zijn open over onze manier van werken.

Dat betekent dat we kunnen uitleggen wat we doen, waarom we dat doen en hoe we bij een beslissing zijn gekomen. We leggen dat alleen uit aan:

 • u,
 • organisaties die dat volgens de wet mogen weten,
 • organisaties die de mentor volgens de wet mogen controleren,
 • aan goedgekeurde organisaties die informatie nodig hebben om in uw plaats op te treden.

Wij delen alleen informatie als dat in uw voordeel is of voor een bepaald doel.

Als wij van anderen informatie krijgen over uw situatie, dan gebruiken we dat alleen voor het doel waarvoor de informatie is gegeven. We houden ons aan de richtlijnen van de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens).

Wij hebben een meldplicht.

Dat betekent dat als wij dingen van of over u horen, die tegen de wet zijn, dat wij dat moeten melden bij de politie. Dit gaat over alles wat in het Wetboek voor Strafrecht staat. Dat zijn gebeurtenissen die schadelijk zijn voor u of een ander. We bespreken met u welke oplossingen er zijn en kiezen de beste mogelijke oplossing. We bespreken ook welke personen of organisaties wij hierover op de hoogte brengen om ervoor te zorgen dat er geen of zo weinig mogelijk schadelijke gevolgen zullen zijn.

Zo willen wij met elkaar omgaan

Wij behandelen u met respect.

Dat betekent:

 • We nemen u serieus.
 • Wij bemoeien ons alleen met uw privésfeer als dat nodig is voor onze taak als mentor.
 • We gaan uit van wat u kunt en uw sterke eigenschappen. Dit betekent dat wij u aanmoedigen om te leren zelf goede beslissingen te nemen. Het betekent ook dat wij proberen te begrijpen waarom u zich verzet tegen een beslissing. Als wij begrijpen waarom dat gebeurt, kunnen wij u helpen om dat wat in de weg staat aan te pakken. Als het nodig is, maken we daar samen met u nieuwe afspraken over.
 • Als blijkt dat u in overleg met ons beslissingen kunt nemen, dan krijgt u uiteraard daarvoor de ruimte. We bekijken samen met u wat u aankunt. We bespreken de opties en maken afspraken over hoe we u begeleiden bij het uitvoeren van een beslissing.
 • Wij houden rekening houden met uw privacy.
U behandelt ons met respect.

Wij verwachten van u, dat u ook respectvol met ons omgaat. Dat betekent:

 • U houdt zich aan de afspraken.
 • U gedraagt u netjes en spreekt rustig met ons.
 • Als u iets niet begrijpt, vraagt u om uitleg.

Wij stellen grenzen aan wat wij aan gedrag accepteren. Dit betekent dat wij bij bedreigingen of grensoverschrijdend gedrag aangifte doen bij de politie. In zo’n situatie bespreken we ook met u of het nodig is dat wij de kantonrechter vragen ons te ontslaan van onze taak als uw mentor.

Wij zijn bereikbaar

U kunt ons alle werkdagen van de week bellen tussen 09.00 – 14.00 uur op 0570 -62 56 03. Op het moment dat wij mentor van u zijn, krijgt u een telefoonnummer dat u ook buiten kantoortijden in geval van nood kunt bellen. Zo zijn we altijd voor u bereikbaar.